GDPR

Informácie pre dotknutú osobu

Rád by som Vás informoval, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation), RALAD s.r.o.  aj naďalej chráni osobné údaje svojich klientov.

Rešpektujeme súkromie všetkých osôb, s ktorými sme v kontakte a ochrana Vášho súkromia je našou. Je pre nás dôležité, aby každá dotknutá osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovávaní Vašich osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje, ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, dodávateľ alebo spolupracovník. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme, ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na vlado3k@gmail.com, prostredníctvom pošty na adresu:  Dolné Orešany 618, 919 02 Dolné Orešany 

I. Kto je Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je RALAD, s.r.o. , Dolné Orešany 618, 919 02 Dolné Orešany, 

IČO: 46753249

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

II. Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: vlado3k@gmail.com

III. Prehlásenie

Prehlasujeme,  že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

Plníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov.

Umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – Súhlas – súhlas sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR – Plnenie zmluvy – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

K uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou dochádza na základe objednávky.

Vaše osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy, prípadne na činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy. Bez týchto osobných údajov Vám nedokážeme poskytnúť naše služby. 

 • Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať a archivovať tiež z dôvodu, že nám takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účely prijímania a evidovania platieb je zákonnou požiadavkou. 

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Pri poskytovaní našich služieb spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko
 • Kontaktné údaje: adresa, emailová adresa a telefónne číslo

Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel, ktorým je:

 • Objednávka – osobné údaje od Vás získame, aby sme Vám vedeli poskytnúť naše služby 
 • Platby – osobné údaje sa spracúvajú na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok
 • Komunikácia s Vami
 • Vybavenie Vašich podnetov a/alebo reklamácií
 • Marketing – zasielanie newslettrov

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

V. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

Zabezpečeným prístupom do našich PC  (zabezpečené heslom).

Zabezpečeným prístupom do našej e-mailovej schránky (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

Pravidelnou aktualizáciou softwaru a antivírovým programom.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VI. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá okrem nás nikto iný prístup.

Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VII. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: vlado3k@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

VIII. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 10.05.2019.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

RALAD s.r.o.